line decor
Български English
line decor
 
 
 

 
 
 

Фирма Байнашев ЕООД е вносител на зъби, адаптери, обувки и ножове за кофи на багери и товарачи. Доставяне на ножове по размери и чертеж на клиента. Производство на кофи за багери и товарачи.

„Байнашев” ЕООД извършва услуги с мини багер, комбиниран багер - товарач и самосвал: изкопи, насипи, товарене, подравняване на терени, вертикална планировка с оптичен нивелир и транспортни услуги.

Изготвяме оферти за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, както и отчитане и актуване на извършените строително монтажни работи съгласно договорните изисквания, включително договори по ФИДИК.

Изготвяне на всички необходими декларации, ЕЕДОП, техническо предложение, линейни календарни графици, графици и диаграми на работната ръка и на механизацията, ценова оферта, изготвяне на количествено - стойностни сметки и анализи на единични цени, изготвяне на анализни цени по вече изготвено КСС, окомплектоване, проверка на документацията, оформяне на външния вид на офертата и др.

Предлагаме изготвяне на количествени сметки (КС), като количествата могат да бъдат извадени както от хартиен носител, така и от чертежи на AutoCAD или PDF.

Фирма Байнашев ЕООД предлага при изпълнение на обществената поръчка отчитане и актуване на извършените строително монтажни работи: - подготовка на всички необходими документи – актове и протоколи по Наредба № 3, измервателни протоколи, подробни количествени сметки, анализи на цени, актуализиране на линейни графици (при необходимост), изготвяне на Акт обр. 19 и др. Изработване на чертежи на AutoCAD по зададени размери и задание.

Клиентите имат възможност да се възползват от абонаментни услуги при изпълнение на строително монтажните работи (СМР) на обекта.